Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL: CRIT D'OR, S.L.

NIF: B60307212

ADREÇA POSTAL: AV. EUROPA, 14-16 08401, GRANOLLERS (BARCELONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@critdor.com

TELÈFONS: 938707799

REGISTRE MERCANTIL: tom 25.643, foli 92.338, Secció General i Inscripció 1a.

OBJECTE PRINCIPAL: Fabricació d'especialitats de fruita seca.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CRIT D'OR, S.L. amb NIF B60307212 i domicili social situat en AV. EUROPA, 14-16 08401, GRANOLLERS (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que CRIT D'OR, S.L. té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

 • Gestió de la pàgina web
  • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
  • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
  • Base legítima: El consentiment de l'interessat
  • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives 
  • Cessions: No es preveuen
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 • Formulari web
  • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
  • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
  • Base legítima: El consentiment de l'interessat
  • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives 
  • Cessions: No es preveuen
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 • Gestió del compliment normatiu
  • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat
  • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat
  • Base legítima: El compliment d'una llei
  • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
  • Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 • Accions Comercials
  • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
  • Base legítima: El consentiment de l'interessat 
  • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives 
  • Cessions: Cap
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

CRIT D'OR, S.L. informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.

Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CRIT D'OR, S.L., per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació d'aquests, dins del termini i en la forma escaient.

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.

Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de CRIT D'OR, S.L.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça AV. EUROPA, 14-16 08401, GRANOLLERS (BARCELONA) (a l'atenció de CRIT D'OR, S.L.) o bé a través de correu electrònic a info@critdor.com.
 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i l'adreça a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicilio a efectes de notificacions.
  • Data i firma del sol·licitant.
  • Document acreditatius de la petició que formula
  • El/La interessat/ada ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti accedirà l’enviament i recepció de la sol·licitud.

Finalment, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

CRIT D'OR, S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CRIT D'OR, S.L. informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de CRIT D'OR, S.L.:

NIF: B60307212

DIRECCIÓ: AVDA. EUROPA, 14-16 08401, GRANOLLERS (BARCELONA)

CORREU ELECTRÒNIC: info@critdor.com

DOMINI WEB: www.lobrador.com

L'usuari disposa d'un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CRIT D'OR, S.L., mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

CRIT D'OR, S.L. té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant CRIT D'OR, S.L., d'acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.

Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CRIT D'OR, S.L., per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació d'aquests, dins del termini i en la forma escaient.

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.

Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de CRIT D'OR, S.L..

CRIT D'OR, S.L. realitzarà les següents actuacions:  

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de CRIT D'OR, S.L.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de CRIT D'OR, S.L., podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d'aquests, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CRIT D'OR, S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

CRIT D'OR, S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de CRIT D'OR, S.L., però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

CRIT D'OR, S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

CRIT D'OR, S.L. utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CRIT D'OR, S.L. perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓ: 5 de gener de 2022